C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Недко Петров

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Магистрати

Илияна ЦВЕТКОВА

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Петя СТОЯНОВА

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Цветан ПЕТКОВ

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Катерина НЕНОВА

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Радослава ЦЕКОВА

Съдия по вписванията

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 358

Надя ВАСИЛЕВА

Държавен съдебен изпълнител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Йордан Николов

Държавен съдебен изпълнител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Наталия Петкова

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Ана Симеонова Андонова

Съдия

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Административен секретар

Галина ВАСИЛЕВА

Административен секретар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

тел./факс (0723) 69 344

gv.admsekretar@abv.bg

Финансова дейност

Наталия ЦОЛОВА

Главен счетоводител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 346

rs_botevgrad_accountant@abv.bg

Информационно обслужване и технологии

Станислав ЙОТОВ

Системен администратор

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 357

Стопанисване и управление на съдебно имущество

Иван Иванов

Управител сгради

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 357

Мая Дренска

чистач

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Регистратура

Снежана Иванова

Съдебен статистик - регистратура

(0723) 69 353

Наказателно деловодство

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Даниела ДИМИТРОВА

съдебен деловодител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

тел./факс (0723) 69 349

rs_botevgrad@abv.bg

Малинка Тодорова

съдебен деловодител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

тел./факс (0723) 69 349

rs_botevgrad@abv.bg

Мария ПЕТКОВА

съдебен деловодител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723)69 349

Гражданско деловодство

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Борислава НАНОВА

съдебен деловодител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

тел./факс (0723) 69 349

rs_botevgrad@abv.bg

Полина НИКОЛОВА

съдебен деловодител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

тел./факс (0723) 69 349

rs_botevgrad@abv.bg

Съдебни секретари

Ива ТОДОРОВА

Съдебен секретар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 352

Лидия Панева

съдебен секретар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723)69 352

Маринела Йончовска

Съдебен секретар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723)69 352

Таня БОНЧЕВА

Съдебен секретар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 352

Християна КОЦЕВА

Съдебен секретар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 352

Бюро съдимост

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Общини БОТЕВГРАД и ПРАВЕЦ/, които са: Осъдени от български съдилища; Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК); Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК). Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив; Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост; Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост; Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници; Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно; Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение; При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя лична карта. Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 работни дни.

Виолета ЗЕНГИНОВА

Съдебен деловодител - компютърна обработка на данни

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

тел. (0723) 69 350

Съдебно изпълнителна служба

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

.

Инна НИКОЛОВА

Съдебен деловодител

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 351

dsi_botevgrad@abv.bg

Съдебен помощник

Стефка Станева

Съдебен помощник

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723)69 358

Архив

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване
В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД; - 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни; - 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; - с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; - 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Цветослава ДИМИТРОВА

Архивар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

(0723) 69 349

Връчване на призовки и съдебни книжа

Верка ИЛИЕВА

Призовкар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Павлинка ДИМИТРОВА

Призовкар

2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Наталия ЦОЛОВА

длъжностно лице по защита на данните

(0723) 69 346

ИМЕЙЛ ЗА КОРЕСПОНДЕНСИЯ С ДЕЛОВОДСТВО И РЕГИСТРАТУРА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация