C C C C A+ A A- X

Съобщение

10 юли 2023

Заповед за съдебна ваканция от 15.07.2023г.  до 01.09.2023г.Съдебна ваканция 2023.PDF

 

Заповед за съдебна ваканция от 15.07.2022г.  до 01.09.2022г. Съдебна ваканция 2022.PDF

 

Съдебна ваканция от 15.07.2021г. до 01.09.2021г. /upload/65858/DOC_20210707144645.PDF

 

 

 

Докладът за Единната информационна система на съдилищата с приложенията към него е публикуван на сайта на ВСС -  http://www.vss.justice.bg/page/view/106885

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД – 09 – 348

 

гр. Ботевград, 01 декември 2020 година

 

         На основание чл. 80, ал, 1 и ал.2 от Закона за съдебната и във връзка с раздел IX, т. 7 от Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол No 15 от 12.05.2020 г., изменени с решение на СК на ВСС по протокол No 39 от 10.11.2020, решение No 325/14.05.2020г. на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка, чийто срок е удължен  до 31 януари 2021 г., във връзка с измененията, направени в чл.6а от ЗИДЗМДИП (ДВ,бр.98/2020 г.), с оглед на вмененото задължение на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдии и съдебни служители, и във връзка с правомощието на административните ръководители по чл.6а, ал.З, изр.2-ро от закона, предвид усложнената епидемична обстановка на територията на гр. Ботевград и в страната, след като извърших анализ на броя на заразените с Covid-19 граждани в Софийска област и общините Ботевград и Правец за последните 14 дни, както и този на заразените и поставени в изолация магистрати и служители от Районен съд-Ботевград, броя на насрочените открити съдебни заседания за периода 07.12.2020 г.-20.12.2020 г. и след като взех предвид становището на РЗИ-Софийска област, че с оглед лавинообразно нарастващия брой на случаите на заразени с Covid-19 граждани в двете общини,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Да не се провеждат открити съдебни заседания за периода от 07.12.2020 г.-20.12.2020 г. включително, като се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
 2. Указвам на съдиите докладчици по делата, по които са насрочени открити съдебни заседания в периода от 07.12.2020 г.-20.12.2020 г. /включително/, да ги отсрочат за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното им разглеждане.
 3. Препоръчвам на съдиите, които не са дежурни и нямат заседания според графика за деня, до официалното обявяване, че опасността от зараза е окончателно преминала, да работят дистанционно от домовете си, като бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост.
 4. За отсрочването на делата страните да бъдат уведомени по телефон или на електронната поща, като едновременно с това се призоват и за следващото съдебно заседание. При невъзможност за призоваване по указания ред да се призоват чрез изпращане на призовка.
 5. Съдиите и съдебните служители следва стриктно да спазват чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето : „На задължителна карантина подлежат контактни лица на лица, болни от заразна болест по ал. 1 (вкл. COVID-19).“
 6. Съдиите и съдебните служители, за които е установено след извършен PCR тест, че са заразени с COVID-19, следва НЕЗАБАВНО да уведомят административния ръководител-председател на съда, респ. административния секретар по отношение на съдебните служители.
 7. В такива случаи при насрочени в открито съдебно заседание дела, същите се отсрочват от докладчика, след отпадане на причината за отсъствието му при спазване на процесуалните срокове. В тази хипотеза съдебният секретар своевременно уведомява явилите се страни за причината за непровеждане на заседанието.
 8. При отсъствие на съдия в хипотезите на чл. 61 от Закона за здравето или при ползване на отпуск по реда на чл. 173а, ал. 2 от КТ, откритите съдебни заседания на отсъстващия се отсрочват, като страните и участниците да бъдат уведомени за новата дата своевременно, при спазване на изискванията на процесуалните закони.
 9. Съдия, който е близък контактен по смисъла на чл. 61 от 33, преминава към работа от разстояние (надомна работа), ако работата позволява това, за срока на карантината (10 дни, считано от последния контакт с потвърден случай на COVID-19), като писмено обявява пред административния ръководител това обстоятелство. Преценява се дали съдията може да премине към работа от разстояние. В случай че това не е възможно, съответният съдия ползва платен годишен отпуск или отпуск при временна нетрудоспособност.
 10. При отсъствие на съдия, който е включен в график на дежурство, отсъстващият да бъде заменен с друг съдия.

         11.Указвам на съдиите да насрочват делата в график през по - голям времеви интервал помежду им, така че да се избегне възможността от струпване на много лица в съдебните зали и пространството пред тях.

 1. Забранявам струпване на едно място на работещите в помещенията в сградата на съда и коридорните пространства.
 2. Достъп до„Адвокатска стая" се преустановява за посочения в заповедта период.
 3. Да се осъвременява ежедневно информацията във въведения със заповед № РД-09-119/13.05.2020 г. електронен регистър, в който се отразяват делата, които се отсрочват с оглед на спазване на мерките за безопасност. В тази връзка задължава съдебните деловодители да подават своевременно информация на служителя „Регистратура и съд.статистика” за отсрочените дела. На основание т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол №15/12.05.2020 г., изменени и дои. по протокол № 16/19.05.20 г., по протокол № 17/02.06.20 г. и по протокол № 39/10.10.20 г.) при изготвяне на справки във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг и т.н. данните от електронния регистър се отбелязват в справките на отделен ред и не се отчитат в ущърб на съдията.
 4. ЗАДЪЛЖАВАМ съдиите и съдебните служители да ползват предпазни средства - маски и/или шлемове в сградата и във всички помещения на Съдебната палата.
 5. ВЪЗЛАГАМ на сист. администратор да публикува заповедта на интернет страницата на Районен съд-Ботевград, да я изпрати на Висш съдебен съвет-на имейл адрес: pkp@vss.justice.bg, на Районна прокуратура-Ботевград, Софийска адвокатска колегия, както и да я постави на видно място в съдебната палата.

Копие от заповедта да се изпрати на РЗИ-Софийска област.

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдии и съдебни служители сведение и изпълнение.

Административен ръководител -

                                                                          председател на Районен съд – Ботевград

                                                                                                         /съдия Недко Петров

Заповед1_12_2020.PDF

 

10.07.2023

Заповед за съдебна ваканция от 15.07.2023г.  до 01.09.2023г.Съдебна ваканция 2023.PDF

 

 

 

12.07.2022г.

Заповед за съдебна ваканция от 15.07.2022г.  до 01.09.2022г. Съдебна ваканция 2022.PDF

 

26.05.2021г.

Докладът за Единната информационна система на съдилищата с приложенията към него е публикуван на сайта на ВСС -  http://www.vss.justice.bg/page/view/106885

 

 

 

 

01.12.2020г.

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД – 09 – 348

 

гр. Ботевград, 01 декември 2020 година

 

         На основание чл. 80, ал, 1 и ал.2 от Закона за съдебната и във връзка с раздел IX, т. 7 от Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол No 15 от 12.05.2020 г., изменени с решение на СК на ВСС по протокол No 39 от 10.11.2020, решение No 325/14.05.2020г. на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка, чийто срок е удължен  до 31 януари 2021 г., във връзка с измененията, направени в чл.6а от ЗИДЗМДИП (ДВ,бр.98/2020 г.), с оглед на вмененото задължение на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдии и съдебни служители, и във връзка с правомощието на административните ръководители по чл.6а, ал.З, изр.2-ро от закона, предвид усложнената епидемична обстановка на територията на гр. Ботевград и в страната, след като извърших анализ на броя на заразените с Covid-19 граждани в Софийска област и общините Ботевград и Правец за последните 14 дни, както и този на заразените и поставени в изолация магистрати и служители от Районен съд-Ботевград, броя на насрочените открити съдебни заседания за периода 07.12.2020 г.-20.12.2020 г. и след като взех предвид становището на РЗИ-Софийска област, че с оглед лавинообразно нарастващия брой на случаите на заразени с Covid-19 граждани в двете общини,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Да не се провеждат открити съдебни заседания за периода от 07.12.2020 г.-20.12.2020 г. включително, като се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
 2. Указвам на съдиите докладчици по делата, по които са насрочени открити съдебни заседания в периода от 07.12.2020 г.-20.12.2020 г. /включително/, да ги отсрочат за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното им разглеждане.
 3. Препоръчвам на съдиите, които не са дежурни и нямат заседания според графика за деня, до официалното обявяване, че опасността от зараза е окончателно преминала, да работят дистанционно от домовете си, като бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост.
 4. За отсрочването на делата страните да бъдат уведомени по телефон или на електронната поща, като едновременно с това се призоват и за следващото съдебно заседание. При невъзможност за призоваване по указания ред да се призоват чрез изпращане на призовка.
 5. Съдиите и съдебните служители следва стриктно да спазват чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето : „На задължителна карантина подлежат контактни лица на лица, болни от заразна болест по ал. 1 (вкл. COVID-19).“
 6. Съдиите и съдебните служители, за които е установено след извършен PCR тест, че са заразени с COVID-19, следва НЕЗАБАВНО да уведомят административния ръководител-председател на съда, респ. административния секретар по отношение на съдебните служители.
 7. В такива случаи при насрочени в открито съдебно заседание дела, същите се отсрочват от докладчика, след отпадане на причината за отсъствието му при спазване на процесуалните срокове. В тази хипотеза съдебният секретар своевременно уведомява явилите се страни за причината за непровеждане на заседанието.
 8. При отсъствие на съдия в хипотезите на чл. 61 от Закона за здравето или при ползване на отпуск по реда на чл. 173а, ал. 2 от КТ, откритите съдебни заседания на отсъстващия се отсрочват, като страните и участниците да бъдат уведомени за новата дата своевременно, при спазване на изискванията на процесуалните закони.
 9. Съдия, който е близък контактен по смисъла на чл. 61 от 33, преминава към работа от разстояние (надомна работа), ако работата позволява това, за срока на карантината (10 дни, считано от последния контакт с потвърден случай на COVID-19), като писмено обявява пред административния ръководител това обстоятелство. Преценява се дали съдията може да премине към работа от разстояние. В случай че това не е възможно, съответният съдия ползва платен годишен отпуск или отпуск при временна нетрудоспособност.
 10. При отсъствие на съдия, който е включен в график на дежурство, отсъстващият да бъде заменен с друг съдия.

         11.Указвам на съдиите да насрочват делата в график през по - голям времеви интервал помежду им, така че да се избегне възможността от струпване на много лица в съдебните зали и пространството пред тях.

 1. Забранявам струпване на едно място на работещите в помещенията в сградата на съда и коридорните пространства.
 2. Достъп до„Адвокатска стая" се преустановява за посочения в заповедта период.
 3. Да се осъвременява ежедневно информацията във въведения със заповед № РД-09-119/13.05.2020 г. електронен регистър, в който се отразяват делата, които се отсрочват с оглед на спазване на мерките за безопасност. В тази връзка задължава съдебните деловодители да подават своевременно информация на служителя „Регистратура и съд.статистика” за отсрочените дела. На основание т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол №15/12.05.2020 г., изменени и дои. по протокол № 16/19.05.20 г., по протокол № 17/02.06.20 г. и по протокол № 39/10.10.20 г.) при изготвяне на справки във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг и т.н. данните от електронния регистър се отбелязват в справките на отделен ред и не се отчитат в ущърб на съдията.
 4. ЗАДЪЛЖАВАМ съдиите и съдебните служители да ползват предпазни средства - маски и/или шлемове в сградата и във всички помещения на Съдебната палата.
 5. ВЪЗЛАГАМ на сист. администратор да публикува заповедта на интернет страницата на Районен съд-Ботевград, да я изпрати на Висш съдебен съвет-на имейл адрес: pkp@vss.justice.bg, на Районна прокуратура-Ботевград, Софийска адвокатска колегия, както и да я постави на видно място в съдебната палата.

Копие от заповедта да се изпрати на РЗИ-Софийска област.

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдии и съдебни служители сведение и изпълнение.

Административен ръководител -

                                                                          председател на Районен съд – Ботевград

                                                                                                         /съдия Недко Петров

Заповед1_12_2020.PDF

 

 

 

15.07.2020г.

Висшият съдебен съвет е партньор по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ на Министерство на правосъдието и има ангажимент да популяризира използването на средствата на медиацията и възможностите на разработеният по проекта електронен портал. Във връзка с това има разработени по проекта четири видеоклипа.
Три от клиповете съдържат информация с указания за ползване функционалностите на разработения по проекта централизиран електронен портал, насочена към всяка от целевите групи (граждани, медиатори, обучителни организации). Четвъртият клип има за цел да популяризира медиацията като цяло.

Информация ще намерите в сайта в  "Новини"

 

 

21.05.2020г.

1. Считано от 26.05.2020 г. в сградата на Съдебна палата-Ботевград на адрес гр. Ботевград, ул.”Свобода”№ 3Б да се провеждат открити съдебни заседания.

2. Да не се насрочват дела за един и същи ден и час, а тези, които вече са насрочени, да се проведат съобразно мерките за безопасност. Ако това не е възможно, делата да бъдат отсрочвани, като надлежно бъдат уведомявани страните.

3. Влизането в сградата на съда, находяща се на адрес гр. Ботевград, ул.”Свобода”№ 3Б, да се осъществява на три потока, единият от които за участие в открити съдебни заседания, като тези лица се допускат приоритетно в сградата, непосредствено преди началото на съдебното заседание, за което са призовани, вторият – за потребители на услугите на Бюро „Съдимост” и третият – за граждани и адвокати с оглед извършването на деловодни справки, подаването и получаването на документи.

4. При изчакване за влизане в сградата на съда и подаване на документи гражданите и адвокатите да спазват дистанция от поне 2 метра един от друг.

5. Да не се допускат в сградата на съда лица с външно проявена симптоматика на заболяването.

6. При влизане в сградата на съда всички лица, включително съдии, прокурори, съдебни служители, съдебни заседатели и посетители, да дезинфекцират ръцете си посредством поставеният на входа дезинфектант.

7. Всички посетители на съда и съдебни заседатели да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици.

8. Въвеждам работно време на работа с граждани на службите от 09.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа.

9. Допуска се обслужването на един посетител на всяко от работещите гишета в службите - „Регистратура“, „Съдебно деловодство“, „Съдебно деловодство СИС“, Бюро „Съдимост”. Останалите граждани и адвокати изчакват реда си пред сградата на съда, като спазват дистанция от поне два метра един от друг. В адвокатската стая посетителите се допускат при съблюдаване на изискването за отстояние на поне 2 метра един от друг.

10. Да не се използват асансьорът от граждани и наличните в коридорите пейки, освен от посетителите на съда, които поради здравословното си състояние имат необходимост от това.

11. При изчакване за съдебни заседания всички, намиращи се в коридорите на съда лица, да стоят на разстояние от поне 2 метра един от друг.

12. След приключване на съдебните заседания, по които са се явили или приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

13. Посетителите на съда следва да изпълняват указанията на служителите на ГДО, които ще ги насочват към съдебните зали, като неизпълнението на техните нареждания е основание за извеждането им от сградата на съда.

14. Изпълнението на разпорежданията по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 от настоящата заповед се осигурява от служителите на ОЗ „Охрана“, които следва да съблюдават пропускателен режим, недопускащ струпване на хора. За осигуряване на горното при необходимост временно да се преустановява достъпът на посетители, с изключение на тези за участие в открити съдебни заседания.

15. Банките за участниците в производствата да бъдат разположени по начин, че да се намират на разстояние от поне 2 метра една от друга, както и на поне 2 метра от бюрата на съдебния състав и на съдебния секретар..

16. От вътрешната страна до вратата на всяка съдебна зала да бъде поставен диспенсер с дезинфектант за ръце, като съдебният секретар за съответното съдебно заседание отговаря за наличието на дезинфектант и при необходимост допълва диспенсера. Председателят на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, контролира изпълнението на това изискване.

17. Да не се допускат в съдебна зала, съответно да се отстраняват лица с външно проявена симптоматика на заболяването.

18. При влизане в съдебна зала всички лица да дезинфекцират ръцете си посредством поставен до вратата дезинфектант, независимо от извършената на входа на сградата дезинфекция. Председателят на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, контролира изпълнението на това изискване.

19. Всички присъстващи в съдебната зала лица да бъдат с поставени предпазни маски, плътно покриващи носа и устата и ръкавици, като сваляне на същите да се извършва единствено по разпореждане на председателя на съдебния състав, разглеждащ съответното производство.

20. Присъстващите в съдебната зала лица да спазват отстояние от поне 2 метра един от друг. Не се допуска публика, включително стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства. Председателят на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, контролира спазването на тези изисквания и при необходимост отстранява присъстващи в залата лица във връзка с изпълнението им.

21. По преценка на председателя на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, да се оставят отворени по време на заседанията вратите на съдебните зали.

22.  Между съдебните заседания да се извършват почивки, през които да се отстраняват присъстващите, а съответният чистач да извършва дезинфекция на повърхностите на банките, предпазните прегради пред тях и на дръжките на вратите, както и да се извършва проветряване, чрез отваряне на вратите на залите. Председателят на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, контролира изпълнението на това изискване.

23. Работните помещения да се проветряват без присъствие на служители и посетители на всеки час, както и да се извършва дезинфекция на работните места – повърхности и предмети.

24. Преди началото на работния ден, както и веднъж през работно време да се извършва дезинфекция на подовите настилки в публичните коридори на сградата, както и на помещенията с публичен достъп.

25. За времето от 12:00 часа до 13:30 часа в работни дни да не се провеждат открити съдебни заседания, като през този период се извършва дезинфекция на подовите настилки в съдебните зали.

26. Да не се обслужват граждани и адвокати, които не спазват указаната дистанция и не носят предпазна маска, плътно покриваща носа и устата, и ръкавици.

27. Ползвателите на площи, публична държавна собственост, в сградата на РС-Ботевград, следва да извършват дезинфекция на помещенията си за собствена сметка.

28. С цел постигане на ефективна превенция по отношение на заразата, при всеки контакт с лице или предмет да се подхожда като към контакт с потенциален преносител на същата.

 

 

 

 

 

13.05.2020г.

   Районен съд - Ботевград уведомява всички участници и страни по дела, че в периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г. /вкл . /няма да се провеждат открити съдебни заседания, а насрочените ще бъдат отсрочени съобразно графика на всеки съдебен състав, за което ще бъдат уведомени. Заседания продължават да се провеждат по наказателни дела, за които е предвидено да се разглеждат по време на обявеното в страната извънредно положение съгласно Приложение към чл. 3, т. 1 ЗМДВИП по начина и реда, установен в действащите до момента заповеди.

 

 

30.04.2020г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№  РД – 09 –116

гр. Ботевград, 29 април 2020 год.

 

         На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по протокол № 14 от проведено заседание на 28.04.2020г., с което се отменя т. 17 от нейно решение по протокол № 9/15.03.2020 г., изменена с решение по протокол № 13/14.04.2020 г. и измени решение по т. 18 от протокол № 9/15.03.2020 г., изменена с решение по протокол № 13/14.04.2020 г. и във връзка с необходимостта от създаване на организация за обезпечаване нормалното функциониране на съда, като страните по делата да бъдат информирани, призовани и снабдени със съдебните книжа за заседанията, насрочени в седмиците, непосредствено след отмяната на изънредното положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

    1.ОТМЕНЯМ т. 4 от Заповед № РД-09-111/09.04.2020г., според която до приключване на извънредното положение не се изпращат съобщения и призовки до страните.

    2.ИЗМЕНЯМ т.19 от моя Заповед № РД-09-99/16.03.2020г., според която се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

    3.Да се възобнови връчването на призовки, съобщения и книжа по всички дела при спазване на мерките за ограничаване на Covid-19“.

    4.Изпращането на призовки, съобщения и книжа по граждански дела за връчване от призовкари  да се извършва след изчерпване на възможностите за връчване по електронен път, като съдебните деловодители и съдебните секретари следва да положат усилия за това, като запознаят страните с възможността да им бъдат изпратени изготвените по делото книжа по електронен път на посочен от тях електронен адрес. Призоваването за открити съдебни заседания се извършва предимно по телефон или електронен път. Връчването и призоваването по електронен път се удостоверява със съответно отбелязване по делото или се прилага върнато потвърждение за електронно уведомяване.

    5.Изпращането на призовки, съобщения и книжа  по наказателни дела за връчване от призовкари  да се извършва след изчерпване на възможностите за връчване по телефон или факс. Връчването по телефон или факс се удостоверява със съответно отбелязване по делото или се прилага потвърждение за уведомяване. Когато връчването не може да стане  по реда на изречение първо, то да бъде възлагано на съответните органи на Министерство на вътрешните работи или Министерство на правосъдието.

14.04.2020г.

На основание решение по протокол № 9/15.03.2020 г., от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13  май 2020 г., и във връзка с организацията на работа, ръководството на Районен съд - Ботевград уведомява, че съдебните заседания  при Районен съд – Ботевград, се отсрочват както следва:  СПИСЪК НА ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

З  А  П  О  В  Е  Д

№  РД – 09 –111

гр. Ботевград, 09 април 2020 год.

 

         На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 07.04.2020г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

    1.  ОТМЕНЯМ т.6 от Заповед № РД-09-99/16.03.2020г., според която не се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, т.2 и т.3 от същата заповед.

        1.1. В периода от 13.04.2020г. до 13.05.2020г. или до отмяната на извънредното положение да се образуват дела по входираните в съда книжа, иницииращи съдебни производства, които да се разпределят съобразно предмета им чрез Централизираната система за разпределение на дела по поредността на тяхното завеждане в регистратурата.

    2.  ОТМЕНЯМ изречение първо и второ на т.15 от Заповед № РД-09-99/16.03.2020г., в частта според която „съдебните актове се обявяват и вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение”.

        2.1 Изготвените и подписани съдебни актове да се предават от съдиите за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма във времето когато са дежурни  съгласно утвърдените графици за дежурства.

        2.2 Съдебни актове да се публикуват в интернет – страницата на Районен съд-Ботевград при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс.

    3.  ОТМЕНЯМ т.4 и т. 18 от Заповед № РД-09-99/16.03.2020г., в която е предвидено след отпадане на извънредното положение делата, които не се разглеждат в Районен съд-Ботевград по време на извънредното положение да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция на настоящата година.

       Да се предприемат възможните действия за насрочване на новообразуваните и пренасрочване на вече насрочените дела за дати след периода на обявеното извънредно положение съобразно утвърдените графици за дежурства. Отсрочените от съдебно заседание производства да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение дела.

    4.  До приключване на извънредното положение да не се изпращат съобщения и призовки до страните.

    5.  ДОПЪЛВАМ Заповед № РД-09-99/16.03.2020г. , № РД-09-104/16.03.2020г. и № РД-09-105/27.03.2020 год., като в Наказателно отделение на РС-Ботевград да се разглеждат и дела по чл.68 от ЗМВР, чл.244, ал.5 от НПК, чл.68 НПК, чл.368-369 НПК, които да се разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Районен съд-Ботевград съгласно утвърдените със заповед № РД-09-109/06.04.2020г. и № РД-09-110/06.04.2020г. графици за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите книжа, делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите и се съобразява натовареността на дежурните съдии за всеки период.

    6.  ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдия по вписванията и съдебни служители в сградите на Районен съд-Ботевград, с изключение на:

- административния секретар;

- дежурните съдии, съобразно утвърден график, приложен към настоящата заповед;

- държавни съдебни изпълнители и съдия по вписванията, съобразно утвърден график, приложен към настоящата заповед;

- други съдебни служители, съгласно утвърден график, изготвен от административния секретар, приложен към настоящата заповед.

        6.1 Графиците за дежурства да се предоставят на ГД „Охрана“.

     7.  ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът до сградата на Районен съд-Ботевград на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, които се разглеждат в съда по време на извънредното положение. Контролът да се извършва от служители на ГД „Охрана“, като лицата да бъдат допускани само след като съответният служител на ГД „Охрана“ извърши справка чрез телефонно обаждане до оправомощен служител от Районен съд-Ботевград, който следва да даде информация кои лица следва да участват в насрочените съдебни заседания. След приключване разглеждането на посочените по-горе дела, допуснатите в съда граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, незабавно да напускат сградата на съда, контролът за което да се осъществява от ГД „Охрана“.

    8.  Прокурори и служители от Районна прокуратура-Ботевград да се допускат съобразно заповед на административния ръководител на Районна прокуратура-Ботевград.

    9.  ПРОДЪЛЖАВАМ, считано от 13.04.2020г. действието на издадените с оглед обявеното извънредно положение заповеди на председателя на Районен съд-Ботевград, в точките, които не са отменени изрично с настоящата заповед до отмяна на извънредното положение.

 

 

 

02.04.2020г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№  РД – 09 – 107

гр. Ботевград, 02 април 2020 год.

 

          На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 26.03.2020г., с което са допълнени предходни решения на СК към ВСС по Протоколи № 9/15.03.2020г. и № 10/16.03.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

ДОПЪЛВАМ заповеди № РД-09-99/16.03.2020г., № РД-09-104/16.03.2020г. и №РД-09-105/27.03.2020г. на председателя на РС-Ботевград, като в периода от 02.04 до 13.04.2020г.:

    1. В Наказателно отделение на РС-Ботевград да се разглеждат и дела по чл.61, ал.3 НПК, чл.432 НПК и дела по чл.62, ал.6, т.1 ЗКИ, които да се разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на РС-Ботевград съгласно утвърдения със Заповед № РД-09-101/16.03.2020г. на председателя на РС-Ботевград график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии.

     2.  В гражданското отделение на РС-Ботевград да се разглеждат граждански дела:

          2.1. По искане за разкриване на банкова тайна по чл.62, ал.6 т.2-12 ЗКИ; 

          2.2. За приемане на наследство и отказ от наследство по чл.49 ЗН и чл.52 ЗН.

     3.  Делата по т.2.1 и т.2.2. да се разглеждат единствено от дежурните съдии в Гражданско отделение на РС-Ботевград, съгласно утвърдения със Заповед № РД-09-101/16.03.2020г. на председателя на РС-Ботевград график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания по т.2 делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии.
Резултатът от решението по делото по т.2.2. се вписва в особената книга за приемане и отказ от наследство, като удостоверенията за това се връчват след отпадане на извънредното положение.

     4. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1 и 2. 

 

01.04.2020г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№  РД – 09 – 106

гр. Ботевград, 01 април 2020 год.

 

         На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия на ВСС от проведеното заседание на 31.03.2020г., с което е отменено Решение на СК на ВСС по т. 9 от Протокол № 9/15.03.2020г., предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното в тази връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, както и във връзка със създаване на адекватна и оптимална организация за издаване на свидетелства за съдимост в сградата на Районен съд-Ботевград, находяща се в гр. Ботевград, ул. „Свобода“ № 3 Б, целяща възможното намаляване на рисковете от разпространение на заразата при извършването на този вид административна услуга, поради което,

Н А Р Е Ж Д А М:

       СЧИТАНО от 01.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение:

    1. Свидетелства за съдимост да се издават на специално обособено за целта гише в сградата на Районен съд-Ботевград, находяща се в Ботевград, ул. „Свобода“ № 3Б.
    2. Посетителите на съда във връзка с тази услуга следва да носят предпазни маски, като се допускат само по един в сградата. Да не се допуска струпване на хора пред сградата на съда, като изчакващите да стоят на разстояние не по-малко от 2 метра помежду си.
    3.На специално обособеното за целта гише да се извършва непрекъсната дезинфекция.
    4. Гишето да се обслужва от един служител, който непрекъснато да носи предпазни ръкавици и маска.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар и Управител съдебна сграда.

18.03.2020г.

ЗАПОВЕД №РД–09–104/16.03.2020г.

 

16.03.2020г.

РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД

УВЕДОМЯВА

всички граждани, страни по дела в РС-Ботевград, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение относно разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) на територията на страната, препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България за социална дистанция и Решение по протокол № 9/15.03.2020г. от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет:

   В срок от 16 март 2020 г до 13 април 2020 г., включително в РАЙОНЕН СЪД–БОТЕВГРАД се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански и административни дела, с изключение на посочените такива в Заповед № РД-09-99/16.03.2020 г. на Председателя на съда.

   ЗАБРАНЯВА се достъпът до сградата на Районен съд-Ботевград на граждани, страни по дела, вещи лица, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т. 1, 2 и 3 от заповедта.

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, в Районен съд е създадена организация за допълнително улесняване извършването на отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани, както чрез сайта на съда, така и на телефони:

 

Съдебно деловодство и архив:

Тел.   0723 / 69 349

Факс: 0723 / 69 349

Съдебно деловодство „Съдебно-изпълнителна служба“:

Тел.   0723 / 69 351

Служба „Регистратура“

Тел.   0723 / 69 353

Бюро „Съдимост“:

Тел.   0723 / 69 350

 

 

13.03.2020г.

РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД

УВЕДОМЯВА

всички граждани, страни по дела в РС-Ботевград, че съгласно Заповед № РД-09-96/10.03.2020 г. на Председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID -19), се указва в срок до 10.04.2020 г. да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично   предвидени в чл.329, ал.3 ЗСВ.

      В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен с нова заповед.

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, в Районен съд-Ботевград е създадена организация за допълнително улесняване извършването на отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани, както чрез сайта на съда, така и на телефони:

 

Съдебно деловодство и архив:

Тел.    0723 / 69 349

Факс: 0723 / 69 349

Съдебно деловодство „Съдебно-изпълнителна служба“:

Тел.    0723 / 69 351

Служба „Регистратура“

Тел.    0723 / 69 353

Бюро „Съдимост“:

Тел.    0723 / 69 350

 

Припомняме на гражданите, че всички книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата. При посещения в сградите на съда, както и участие в съдебни заседания се препоръчва да се спазва дистанция от поне един метър, както и да се спазват общоприетите практики за хигиена.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация